Характеристика учня 11 класу зразок


Рекомендації класним керівникам щодо складання характеристика учня 11 класу зразок характеристик + зразки характеристик на учнів Ви тут: Рекомендації класним керівникам щодо складання психолого-педагогічних характеристик + зразки характеристик на учнів Характеристика — важливий момент супроводу вчителем учня. В ній «схоплено очима вчителя» те, що вже є, і те, що може бути в майбутньому розвитку дитини. Написання характеристики — справа нелегка і відповідальна. Необхідно всебічно вивчити досягнення дитини, відчути її особистість, як сукупність різноманітних можливостей та закцентувати їх відповідно до соціально прийнятих шляхів позитивного особистісного зростання. Характеристика — наслідок глибокого вивчення особистості учня впродовж усього навчального року в найрізноманітніших ситуаціях його шкільного таза можливості, позашкільного життя. Важливо, з яким наміром класний керівник береться за написання характеристики. Формально дотримуючись вимог адміністрації школи? Хоче зняти з себе відповідальність за неуспішність у навчанні учня? Аби підстрахуватися на випадок перевірки його роботи з «важкими» дітьми? Коли намір подібний до вищезгаданих, марно сподіватися на те, що характеристика буде на користь учневі. Необхідною але недостатньою умовою створення доцільної в педагогічному розумінні характеристики учня є доброзичливе до нього ставлення та повага як до особистості. У кожній характеристиці є жорсткіші, задані стандартами моменти, і гнучкіші, що відображають індивідуальність учня. Жорсткі складають «кістяк» характеристики. Так, наприклад, у характеристиці має бути констатовано рівень розвитку пізнавальних процесів з точки зору вікової та групової норми. Це фрагмент «кістяка характеристики». Та він може бути поданий так, як це доцільно для Іванка, Петрика, Маринки. Співвідношення гнучких і жорстких моментів — це справа творчості самого вчителя. Не можна забувати, що класний керівник не є носієм істини в останній інстанції. Для дитини він лише посередник між нею та істиною. І як посередник характеристика учня 11 класу зразок шляху становлення дитини повинен бути скромним, піддавати свою діяльність аналізу та критиці, сумніватися. Необхідно уникати категоричних тверджень у характеристиці. Особливо обачним потрібно бути з тими із них, що несуть про дитину негативну інформацію. Характеристикою класний керівник створює певну установку у навколишніх у сприйманні ними учня, впливає на характеристика учня 11 класу зразок самооцінку та рівень домагань, розкриває чи, навпаки, блокує резерви його особистісного зростання. Системотворним у характеристиці учня є його ставлення до навчальної діяльності та успіхи у ній. Навчання — основний вид діяльності учня в школі. У характеристиці доцільно вказати на ті сфери діяльності і спілкування дитини, що для неї найуспішніші. Характеристика — візитна картка вчителя, по ній судять не тільки про особистість учня, характеристика учня 11 класу зразок й про професіоналізм вчителя. Ми пропонуємо декілька варіантів характеристика учня 11 класу зразок характеристик. В залежності від поставлених задач характеристика при переході в школу ІІ ступеня, на психолого-педагогічний консиліум, в МППК, в військомат тощобільше уваги приділяється тим чи іншим пунктам характеристики. План характеристики учня характеристика учня 11 класу зразок школи цим планом доцільно користуватися при написання характеристики в медико-психолого-педагогічну консультацію як на учнів початкових класів, так і більш старших учнів, які мають проблеми у навчанні та поведінці Загальні відомості про учня 1. Мислення: -рівень розвитку відповідно до вікових та групових норм ; -особливості інтелектуальної діяльності. Увага: -рівень розвитку довільної уваги; -особливості організації та прояву уваги. Сформованість характеристика учня 11 класу зразок навчальних дій постановка мети, здатність вичленити головне в завданні, визначити шляхи виконання завдання, контролювати та оцінювати свої дії тощо. Розвиток тонкої моторики розбірливість записів, уміння дотримуватись основних вимог до письма, малювати дрібні деталі, точно обводити контур характеристика учня 11 класу зразок. Розумова працездатність і темп навчальної діяльності здатність зберігати задовільний рівень працездатності протягом уроку, працювати в одному темпі з усім класом тощо. Сильні та слабкі сторони пізнавальної діяльності дитини. Особливості поведінки і спілкування учня. Активність у спілкуванні з ровесниками, особливості вибору партнерів для гри та занять, конфліктність, уміння звертатися до старших, поважне ставлення до вчителя, витримування необхідної дистанції під час спілкування з ним; уміння прислухатися до зауважень і вимог учителя, охайність, дотримання прийнятих у класі правил поведінки і спілкування; володіння собою в ситуаціях, що потребують зосередженості, мовчанки чи обмеження рухів; контролювання емоцій, здатність впоратися з чергуванням по класу та іншими дорученнями тощо. Наявність і особливості навчальної мотивації. Особливості системи ставлення учня до світу і самого себе. Ставлення до значущої діяльності. Сукупність сталих психічних особливостей учнів, що виявляються в діяльності, спілкуванні, обумовлюючи типові способи поведінки. Характеристика процесів збудження та гальмування. Характеристика учня 11 класу зразок вищої нервової діяльності сила-слабкість нервової системи, рухливість-інертність нервових процесів, врівноваженість-неврівноваженість. Темперамент сангвінік, холерик, флегматик, меланхолік. Найактивніше виражені позитивні та негативні якості особистості. ПЛАН складання характеристики І. Загальні відомості про учня І. Успішність за попередні роки і в поточному навчальному році; коливання її рівня з окремих предметів; випадки неуспішності, їх причини. Трудова діяльність учня ІІІ. Участь у суспільно-корисній трудовій діяльності, у різних видах суспільно-корисних заходів, здійснюваних школою; виконання громадських доручень. Ставлення до трудової діяльності: мотиви виконання трудових завдань характеристика учня 11 класу зразок їх суспільної важливості, інтерес до продуктивної, зокрема фізичної праці, розуміння необхідності її виконання тощо ; ступінь сформованості психологічної готовності до праці; особливості ставлення учня до розумової і фізичної праці; інші види діяльності, якими учень цікавиться; заняття, до яких він вдається у вільний час. Особливості виконання трудових завдань: відповідальність, сумлінність, організованість і дисциплінованість їх виконання; ініціатива в підтриманні робочого порядку, в боротьби з неефективним використанням часу; ділові якості учня, його загально трудові вміння та навички. Загальний розвиток учня ІV. Знання: їх обсяг, глибина, систематизованість, міцність, начитаність, потреба в знаннях. Розвиток сприймання й мислення: спостережливість, логічність, доказовість, характеристика учня 11 класу зразок, критичність мислення; володіння узагальненими прийомами розумової роботи з навчальним матеріалом; кмітливість та інші розумові властивості. Культура мовлення: запас слів, уміння користуватися ним з метою спілкування, правильно, ясно, виразно висловлювати думки. Інтереси: навчальні, читацькі, мистецькі, технічні, спортивні, громадські та ін. Здібності й нахили учня: загальні і спеціальні здібності до навчання; здібності до творчої діяльності технічної, художньої, музичної, сценічної і т. Моральна вихованість учня Дисциплінованість: усвідомлення і виконання характеристика учня 11 класу зразок поведінки; виконання дисциплінарних вимог дорослих; ініціатива у підтриманні дисципліни в класному колективі; ставлення до її порушень іншими учнями; випадки порушення дисципліни, їх частота та характер; ставлення учня до критичних зауважень, порад і вимог вчителів, характеристика учня 11 класу зразок колективу і батьків; самооцінка і самоконтроль своєї поведінки в школі, в громадських місцях, уміння володіти собою. Колективізм: участь учня у роботі класного колективу, місце його у колективі, задоволення чи незадоволення ним; уміння колективно працювати; ставлення до товаришів, взаємовідносини з ними; дружба і товаришування, їх зміст і мотиви; конфлікти з товаришами, їх причини; авторитете учня в колективі; людяність. Ідейна спрямованість: моральні уявлення, погляди і переконання учня, єдність моральної свідомості й поведінки учня; повага до старших, чуйність, уважність, ввічливість, чемність, щирість, правдивість у ставленні до інших; ставлення до себе самого скромність, самокритичність, почуття власної гідності, вимогливість, прагнення до самоудосконалення своїх моральних якостей ; духовні потреби; участь у громадському житті класу та школи. Перспективи подальшого розвитку характеристика учня 11 класу зразок. Психолого-педагогічні рекомендації формування позитивних якостей особистості, подолання негативних. Приблизна схема психолого-педагогічної характеристики учня 1. Спрямованість особистості особиста, громадська чи ділова. Темперамент сила, урівноваженість і мобільність нервових процесів; динаміка психічної діяльності. Риси у ставленні до інших людей: доброта, чесність, принциповість і т. Риси у ставленні до класу і школи: боротьба за честь класу, солідарність, переживання успіхів і неуспіхів класу і школи. Ставлення до праці і навчання, наполегливість, активність, сумлінність, дисциплінованість, працелюбність. Інші індивідуальні позитивні і характеристика учня 11 класу зразок є негативні риси. Здібності і нахили загальні і специфічні. Емоційно-вольова сфера розвиненість почуттів, моральних якостей, інтелекту, цілеспрямованість, наполегливість, рішучість, самостійність, витримка, сміливість та ін. Навчання і праця ставлення до навчання, успішність і дисциплінованість, сформованість пізнавальних умінь і навичок, ставлення до праці, якість трудових навичок, професійна орієнтація, вибір професії. Самооцінка завищена, адекватнавимогливість до себе, характеристика учня 11 класу зразок і її дійовість, ставлення до самовиховання. Умови сімейного виховання культурно-побутові і матеріальні умови у родині, взаємини у ній, ставлення учня до своєї родини, піклування родини про навчання і виховання даного школяра. Місце у колективі: співробітництво, товариськість, дружелюбність, авторитет у колективі, ставлення до порушень поведінки у колективі. Рекомендації щодо можливих заходів корекції у виховній роботі з даним учнем з боку учителів, класного колективу і самого школяра. Учениця надає перевагу предметам гуманітарного циклу, має широкий кругозір, любить читати. Мовлення виразне, емоційне, вміє декламувати вірші. Учениця має добре розвинуту довільну увагу, вільно переключається із одного виду діяльності на інший, вміє зосереджуватись на суттєвих фактах, вміє її розподіляти. Програмний матеріал засвоює швидко, ґрунтовно. Вміє відрізняти істотні та другорядні ознаки предметів та явищ, має розвинену уяву. Організована, вміє самостійно працювати з книгою, заучувати матеріал, контролює себе, дотримується режиму дня. Вміє самостійно працювати з книгою, заучувати матеріал, контролювати себе. Дотримується режиму дня, реагує на похвалу чи осуд вчителя, любить малювати. Спокійна, врівноважена, вихована, чуйна, користується авторитетом серед учнів класу. Чуйна, добра, працелюбна, товариська, має добрі організаторські характеристика учня 11 класу зразок, відвідує хореографічний та вокальний гуртки. Учень надає перевагу предметам математичного циклу, має широкий кругозір, дбре розвинуте логічне мислення, любить читати. Дмитро вміє висловлювати власну думку усно та письмово, доводити її при частковій допомозі вчителя, при цьому демонструючи достатній словниковий характеристика учня 11 класу зразок. Учень має розвинуту довільну увагу, вільно переключається характеристика учня 11 класу зразок одного виду діяльності на інший, зосереджуючи увагу на суттєвих характеристика учня 11 класу зразок, проте не вміє її розподіляти, часто відволікається. Програмний матеріал засвоює швидко, осмислено. Вміє відрізняти істотні та другорядні ознаки предметів та явищ, має розвинуту уяву. Неорганізований, проте вміє самостійно працювати з книгою, заучувати матеріал, контролювати себе, дотримується режиму дня, реагує на похвалу чи осуд вчителя. Часто створює конфліктні ситуації, може проявляти агресивність по відношенню до учнів класу. Емоційний, вразливий, товариський, артистичний, відвідує хореографічний гурток, користується авторитетом серед школярів. Учениця надає перевагу предметам гуманітарного циклу. Вікторія вміє висловлювати власну думку усно та письмово, доводити її при допомозі вчителя, при цьому демонструючи достатній словниковий запас. Учениця неуважна, а тому не швидко переключається із одного виду діяльності на інший, не вміє швидко зосереджувати увагу на суттєвих фактах, не вміє розподіляти увагу. Програмний матеріал засвоює після багаторазового пояснення вчителя, може відволікатися при поясненні матеріалу. Вміє самостійно працювати з книгою, але заучує матеріал повільно, оскільки часто відволікається. Швидка, непосидюча, може конфліктувати з однокласниками, відвідує хореографічний та вокальний гуртки. Зарекомендував себе як старанний, дисциплінований, працелюбний, уважний учень. Має навчальні досягнення високого, достатнього, середнього, низького рівня. Навчається в повну міру своїх сил, не в повну міру, потребує постійного контролю, не виявляє зацікавленості до навчання, навчається погано. Виявляє логічне, образне, конкретне, творче мислення. Має здібності до вивчення вказати предмети. На уроках завжди уважний, активний, байдужий, виконує домашнє завдання, допомагає товаришам. Має добрий загальний розвиток. До виконання громадських доручень ставиться сумлінно, дбайливо, недбало. Був обраний вказати громадянську посаду. Брав активну участь у громадському житті школи та класу, у роботі учнівського самоврядування, у культмасових заходах, у спортивному житті школи. Був учасником шкільної, міської, обласної олімпіади, конкурсу, характеристика учня 11 класу зразок, нагороджений дипломом, почесною грамотою, медаллю. Скромний, веселий, товариський, стриманий, врівноважений, розсудливий, дисциплінований, самостійний, піддається чужому впливу чи ні. Правила поведінки завжди свідомо виконує, не завжди, виконує на вимогу вчителя, ігнорує, має порушення дисципліни, схильний до протиправної поведінки. Користується повагою серед викладачів. Має авторитет серед товаришів. Має багато друзів, підтримує дружні стосунки з багатьма учнями. Батьки приділяють належну увагу вихованню сина не приділяють уваги, нехтують вихованням, погано впливають та інше. Програмовий матеріал засвоїв на початковому рівні. Прагнення вчитися майже відсутнє. Загальний рівень розвитку пізнавальної сфери — нижче середнього. Ставлення до навчання нестійке позитивне: вважає, що вчитися треба, але інтересу до навчання та систематичності в підготовці не виявляє. Відсутня мотивація до навчання. Учень працює за вказівкою вчителя, частіше в індивідуальному порядку, інколи задає запитання. Хлопцеві властивий вияв позитивних емоцій. В учня високий рівень потреби у спілкуванні з ровесниками. Дитина неагресивна, потребує дружби і товаришування, схильний до усамітнення. Рівень потреб у схваленні з боку дорослих — вище середнього, з боку однолітків — високий. Прагнення самовдосконалення відсутнє зовсім, виявляється у байдужому ставленні до власних помилок та очікуванні прихильного ставлення до себе з боку оточуючих. Найяскравіше виражені спортивні здібності. Невпевнений у собі, не характеристика учня 11 класу зразок відстоювати власну думку. У конфліктній ситуації намагається характеристика учня 11 класу зразок, відійти в сторону. Ці особливості заважають йому реалізовувати яскраві спортивні здібності. Впевненість у собі, вміння спілкуватися,розвиток розумових здібностей, співпраця з оточуючими можуть допомогти учневі досягти бажаного. Любить розфарбовувати, розглядати книжки, хоча читати не хоче. У виховній роботі з Олегом доцільно заохочувати його до співпраці з одноклассниками. Загальний рівень розвитку пізнавальної сфери — вище середнього. Пізнавальна активність виражена помірно: учень працює за вказівкою вчителя, інколи задає запитання. Хлопцеві властивий вияв позитивних емоцій, має хороше почуття гумору. В учня високий рівень потреби у спілкуванні з ровесниками; агресивність ситуативна помірного рівня. Нервова система характеризується високим рівнем стійкості до стресорів, учневі властива тривожність у ситуації характеристика учня 11 класу зразок знань. Самооцінка дещо завищена; рівень егоцентризму відповідає особливостям цього віку; рівень самоприйняття високий. Впевнений у собі, вміє відстоювати власну характеристика учня 11 класу зразок. У конфліктній ситуації йому властиві такі типи поведінки, як суперництво та компроміс. У взаєминах з оточуючими нехтує думкою дорослих, характеристика учня 11 класу зразок до усамітнення. Рівень схильності до девіантної поведінки вище середнього. Рівень потреб у схваленні з боку дорослих — вище середнього, з боку однолітків — високий. Страх не відповідати очікуванням оточуючих не сягає рівнязначущості. Рівень мотивації навчання помірний, досягнення успіху — високий. Ставлення до навчання нестійке позитивне: вважає, що вчитися треба, але інтересу до навчання та систематичності в підготовці не виявляє. Прагнення самовдосконалення виявляється у небайдужому ставленні до власних помилок та очікуванні прихильного ставлення до себе з боку оточуючих. Найяскравіше виражені спортивні здібності; виявляє інтерес до музики. Ці особливості заважають йому реалізовувати яскраві спортивні здібності. Впевненість у собі, вміння спілкуватися, достатній потенціал розумових здібностей, співпраця з оточуючими можуть допомогти учневі досягти бажаного. У виховній роботі з Тарасом доцільно заохочувати його до співпраці з однокласниками у підготовці домашніх завдань. Вона читає плавно, правильно цілими словами, виразно. Самостійно, в логічній послідовності переказує невеликий текст, розуміє основну думку тексту. Правильно називає персонажів твору, висловлює оцінні судження щодо поведінки, вчинків героїв. Розрізняє казку, вірш, оповідання та правильно наводить приклади кожного жанру. При оцінюванні рівня сформованості знань з рідної мови учениця показала високий рівень. Вона вправно будує усні розповіді за картиною, опорними словами і зачином. Описує нескладні предмети за зразком, будує найпростіші міркування за даним початком і зразком. Допускає 1-2 помилки у побудові речень або вживанні слів, немає орфографічних помилок на вивчені правила. Диктанти пише чітко, охайно з дотриманням правильного накреслення літер та їх сполучень. Інколи припускається 1 негрубої помилки. Рукописний текст легко читається. Темп письма задовольняє процес роботи на уроці. Самостійно контролює всі гігієнічні правила письма. Дотримується всіх правил ведення зошита. Культура оформлення робіт в зошиті належна, допускається 1-2 грубі помилки. Щодо навчального матеріалу з математики учениця показала високий рівень його засвоєння. Вона вміє вимірювати і креслити відрізки, знаходити периметр многокутника, будувати геометричні фігури на папері в клітинку. Вона досконало знає таблиці складу чисел, арифметичних дій, а саме додавання та множення. Письмові роботи виконує чітко, відхилень від вимог до оформлення немає. Накреслення букв та цифр у роботі правильне. Інколи припускається 1 грубої чи 1 негрубої помилки. Характеристика учня 11 класу зразок уроках природознавства учениця правильно відповідала на всі запитання, показала, що характеристика учня 11 класу зразок застосувати здобуті знання в нестандартних ситуаціях, пояснити найпростіші закономірності природних явищ. Учениця легко сприймає творчі завдання, що вміщені у зошиті та підручнику. Учениця має уявлення про різні види технічної творчості. Виявляє позитивне ставлення до праці при наявності завдань пошукового типу з технічного і художнього конструювання. Віддає перевагу творчим завданням за власним задумом. Художньо — образне мислення високо розвинуто. Учениця виконує фізичні вправи та контрольні навчальні нормативи на високому рівні. Читає плавно складами, усвідомлює фактичний зміст лише з допомогою вчителя. Припускається 3-5 мовних помилок. Учень точно, як у тексті, називає окремих персонажів, може з допомогою вчителя розрізнити основні жанри вивчених творів. При оцінюванні рівня сформованості знань характеристика учня 11 класу зразок рідної мови учень показав середній рівень. Неповно розкриває головну думку, є недоліки в структурі тексту, допускає 6-8 орфографічних помилок, або помилок у побудові речень. Диктанти пише розбірливо, але неохайно, з відхиленнями в накресленні літер. Техніка письма сформована, але не повністю часто міняє положення руки. Букви у характеристика учня 11 класу зразок переважно рівномірні. Письмові роботи в зошиті виконує з частими відступами від правил їх оформлення, допускає 5-7 орфографічних та пунктуаційних характеристика учня 11 класу зразок. Щодо навчального матеріалу з математики учень показав середній рівень його засвоєння. Він знає десятковий склад чисел, вміє записувати двоцифрові числа у вигляді суми розрядних доданків. Знає назви компонентів множення і ділення, вміє виконувати за зразком дії додавання та віднімання в межах 100 усно й письмово. Також знає одиниці довжини, вартості, часу, характеристика учня 11 класу зразок. Використовує свої знання під час виконання математичних завдань. Письмові роботи пише розбірливо, але є значна кількість відхилень у написанні букв та цифр. Інколи відхиляється від вимог до культури оформлення письмових робіт з математики. Припускається 5-7 грубих помилок. На уроках природознавства учень на репродуктивному рівні може відтворити незначну частину навчального матеріалу, доповнює і уточнює свою відповідь за навідними запитаннями вчителя. Потребує допомоги вчителя у проведенні спостережень, дослідів, практичних робіт, виконанні завдань в зошиті. На уроках праці виконує завдання у відповідності до технологічних карток. Правил безпеки праці не порушує. Виконує завдання у відповідності то технологічних карток. За зразком конструює та оздоблює вироби. Художньо — образне мислення розвинуто слабо. Здатний виконати окремі контрольні нормативні показники та вправи комплексного тесту оцінки стану фізичної підготовленості. Учень читає плавно, правильно словами характеристика учня 11 класу зразок складами у темпі. Усвідомлює зміст твору з незначною допомогою вчителя, основну думку — під характеристика учня 11 класу зразок педагога. Допускає неточності у словесному вираженні свого ставлення до подій, вчинків персонажів. Практично розрізняє твори за жанрами з незначною допомогою вчителя. Під час декламування віршів іноді неправильно регулює темп читання і силу голосу. При оцінюванні рівня сформованості знань з рідної мови учень показав достатній рівень. Учень досить вправно будує розповіді за картиною, опорними словами і зачином, описує нескладні предмети. У текстах, що він складає, наявні всі складові частини, але допущено 3 — 5 орфографічних помилок, або у будові речень і вживанні слів. Диктанти пише чітко, але є окремі відхилення від правильного накреслення літер та їх сполучень. Техніка письма майже відпрацьована. Гігієнічні правила старається виконувати. Рукописний текст характеристика учня 11 класу зразок темп письма достатній. Письмові роботи переважно виконуються акуратно, однак іноді відступає від правил оформлення робіт, допускає характеристика учня 11 класу зразок помилки. Щодо навчального матеріалу з математики учень показав достатній рівень його засвоєння. Він вміє читати і записувати суми, різниці, добутки, частки чисел. Вміє знаходити значення виразів на дві дії. Учень знає таблиці складу чисел, арифметичних дій, а саме додавання та множення. Письмові роботи виконує охайно, відхилення від вимог до оформлення письмових робіт незначні. Записи робить розбірливо, букви та цифри зображені в цілому правильно. У роботі припускається 2 — 4 помилок. На уроках характеристика учня 11 класу зразок учень в основному послідовно, логічно, самостійно відтворює навчальний матеріал, але допускає окремі неточності. Самостійно спостерігає, виконує завдання у зошиті, практичні роботи, хоч результати їх не зовсім точні або неакуратно оформлені. Позитивне ставлення до праці виникає при наявності репродуктивно-пошукових завдань з художнього і технічного конструювання. Уміє самостійно планувати послідовність художньо-трудових дій. Самостійно працює за технологічними картами. Оздоблює вироби за власним задумом з дотриманням естетичних вимог. Художньо характеристика учня 11 класу зразок образне мислення достатньо розвинуто. Списаний текст читається нелегко. Літери пререважно непропорційні, нахил літер різний, зустрічається дзеркальністьдруковані літери замість рукопистних, поєднання букв відсутнє чи переважає неправильне. Лінійності майже не дотримано. Допускається 4 і більше орфографічних помилок. Щодо навчального матеріалу з математики учень показав початковий рівень його засвоєння. Він може читати, записувати і порівнювати числа в межах 20. Він розпізнає геометричні фігури, вміє схематично їх зображувати. Математичні завдання учень виконує під керівництвом вчителя. Погано знає таблиці складу числа, характеристика учня 11 класу зразок в межах 10. Знання засвоєні лише на рівні вмінь. При виконанні письмових робіт характеристика учня 11 класу зразок багато відхилень від вимог до культури оформлення робіт з математики. Спотворені форми більшості цифр і букв, не витримується однаковий нахил та розмір їхнього написання. Припускається 8 і більше грубих помилок. На кінець навчального року учень показав початковий рівень уміння читати. Він читає відривними складами, окремі слова — плавно складами. Темп читання - на 10 і більше слів нижчий від нормативного. Частково усвідомлює зміст прочитаного. Пропуски навчальних занять з неповажних причин відсутні. Будь-яку роботу, завжди виконує охоче, намагається зробити її добре. Характеристика учня 11 класу зразок в належному порядку власні та позичені йому речі. З характеристика учня 11 класу зразок товариський, воліє спокійні ігри. В ігровій діяльності порушень немає, дитина вміє підкорятися загальним правилам гри. Допомагає товаришам, коли його просять. Хлопчик ввічливий і тактовний з оточуючими. Навчальна діяльність на низькому рівні. Зазнає труднощів при оволодінні програмним матеріалом, виявляє недостатньо сформовані основні навчальні вміння та навички, низьку успішність з російської мови, математики. Загальний темп діяльності середній. Ситуації успіху викликають у дитини позитивні емоції. Переважаючий тип настрою спокійний, врівноважений. Пізнавальні інтереси в навчальній сфері сформовані недостатньо повно. Хлопчик не приймає активну участь в ході уроку, так як невпевнений у правильності своїх відповідей. Спостерігається низька активність уваги, підвищена стомлюваність в кінці навчального дня. На уроках завжди спокійний. У школяра переважає наочно-образне мислення, а словесно-логічне розвинене ще не характеристика учня 11 класу зразок повній мірі. У - уповільнене сприйняття і осмислення нового навчального матеріалу. Йому потрібна постійна організуюча допомога вчителя у вигляді навідних запитань, підказок, опора на наочний матеріал. Відтворення навчальної інформації правил, текстів, таблиці множення, змісту завдань неповне, неточне. Самостійно застосувати вивчений матеріал на уроці не може. Робить багато помилок і не помічає їх при перевірці. При колективному обговоренні та поясненні будь-яких завдань, сенс не ухвативает. У його зошитах завдання виконані неправильно, навіть якщо ці ж завдання були виконані на дошці і перевірялися. Краще розуміє матеріал тільки після індивідуальних додаткових занять. Рівень розвитку мовлення дитини не відповідає віковій нормі. У школяра спостерігається відставання у розвитку фонематичного сприйняття: учень не може проаналізувати звуковий, складовий склад слова, допускаючи пропуски, перестановки, додавання букв. Учень по прослушанному тексту відповідає на запитання однозначно, не може скласти поширене речення, здійснити послідовний точний переказ. Характеристика учня 11 класу зразок нього спостерігається недостатня виразність мови, тихий і невпевнений голос, низька мовна активність і бліда емоційне забарвлення самостійних висловлювань. У промові мало прислівників, складних прийменників, визначень, доповнень. Учень складає прості непоширені пропозиції із заданим словом або по картинці, але утруднюється ускладнити структуру вихідного пропозиції з питань, додати кілька слів в незакінчену пропозицію. Дитина читає повільно, невиразно, без інтересу, часто виявляє характеристика учня 11 класу зразок розуміння прочитаного. Читання з помилками, по здогаду. Спосіб читання по складах. При читанні допускає помилки: заміни букв, пропуски, перестановки букв. Переказати прочитане, учень вагається. Вірші напам'ять практично не запам'ятовує. При листі під диктовку допускає стійкі специфічні помилки: не ставить крапку в кінці речення, плутає і пропускає букви, не характеристика учня 11 класу зразок оУкраіниографіческіе правила 1 класу, пише прийменники злито. Все це пов'язано характеристика учня 11 класу зразок недостатнім оволодінням звуковим аналізом, оУкраіниографіческіе помилки, пов'язані з невмінням застосовувати вивчені правила. Часто чи додають не дописує елементи букв. Самостійні роботи виконує повільно. Погано знає таблицю множення; допускає помилки при додаванні і відніманні двозначних чисел; не вміє самостійно вирішувати завдання; не знає назви компонентів чисел при додаванні, відніманні, множенні і діленні; не справляється зі складанням обернених задач; утруднюється при виконанні геометричних завдань; багато помилок пов'язаних з нумерацією чисел. Хлопчик любить малювати, ліпити з пластиліну, робити аплікації, із задоволенням займається на уроках фізкультури, музики. За час навчання в школі показав себе старанним учнем. Навчальним матеріалом опанував на середньому рівні. Навчався не в повну міру своїх сил. Має довільну пам'ять, добре запам'ятовував навчальний матеріал. Має здатність до вивчення гуманітарних дисциплін. Точні науки викликають труднощі у вивченні. До громадських доручень ставився не завжди сумлінно. Брав участь у житті школи, але ініціативи ніколи не виявляв. Правила поведінки виконував не завжди. Хлопець доброзичливий, добрий, працьовитий. Користувався авторитетом серед учнів, мав багато друзів, особливо серед старших. Віктор легко характеристика учня 11 класу зразок чужому впливу. Вихованням сина займалася мама батько померяка не завжди приділяла належну увагу синові. Сватове з першого класу. Зарекомендував себе як старанний, дисциплінований, працелюбний, уважний учень Володіє учбовим матеріалом на високому, достатньому, середньому, низькому характеристика учня 11 класу зразок. Навчається в повну міру своїх сил, не в повну міру своїх сил, потребує постійного контролю, не виявляє зацікавленості до навчання, навчається погано. Має довільну зорову, слухову, механічну, змішану пам'ять, гарно, бобре, швидко, повільно запам'ятовує учбовий матеріал. Виявляє логічне, образне, конкретне, творче мислення. Має здібності до вивчення вказати предмети. На уроках характеристика учня 11 класу зразок уважний, активний, байдужий, виконує домашні завдання, допомагає товаришам. Має добрий загальний розвиток. До виконання громадських доручень ставиться сумлінно, дбайливо, недбало. Був обраний вказати громадську посаду. Брав активну участь у громадському житті школи та класу, у роботі учнівського самоврядування, у культмасових заходах, у спортивному житті школи. Скромний, веселий, товариський, стриманий, врівноважений, розсудливий, дисциплінований, самостійний, піддається чужому впливу. Правила поведінки завжди свідомо виконує, виконує не завжди, виконує на вимогу вчителя, ігнорує, має порушення дисципліни, схильний до протиправної поведінки. Користується повагою серед викладачів. Має авторитет серед товаришів. Має багато друзів, підтримує дружні стосунки з багатьма учнями. Батьки приділяють належну увагу вихованню сина не приділяють уваги, нехтують вихованням, погано впливають. Характеристика видана для подання у районний військовий комітет, вищий навчальний заклад, ПТУ тощо. Додати коментар Характеристика учня 11 класу зразок обов'язкове Електронна адреса Підписатися на повідомлення про нові коментарі Оновити.

комментарий:

комментарий
 

Навчався в міру своїх сил.